เกี่ยวกับฟาสซิโน ร้านยาฟาสซิโน มุมสุขภาพกับฟาสซิโน ธุรกิจแฟรนไชส์ฟาสซิโน การตลาดกับฟาสซิโน ตำแหน่งงานว่าง ฟาสซิโน
   
   
ยาและเวชภัณฑ
   
 
drug-
 
   
เครื่องมือแพทย
   
 
 
   
เทคโนโลยีการแพทย
   
 
 
     
   
บทความรอบรู้เรื่องสุขภาพ ฟาสซิโน
 
 

ความหมายโดยทั่วไปของยา
          โดยคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลก ยา  หมายถึง  สารหรือผลิตภัณฑ์ ที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของร่างกาย หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของขบวนการทางพยาธิวิทยา ซึ่งทำให้เกิดโรค ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ได้รับยานั้น

แหล่งกำเนิดยา

          ปัจจุบันได้มาจาก 2 แหล่งคือ จากธรรมชาติและจากการสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

          1. จากธรรมชาติ
              - จากพืช แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
                 >>> ยาสมุนไพร หมายถึง  การใช้ส่วนต่างๆ ของพืชมาทำเป็นยาโดยตรงโดยไม่มีการเปลี่ยนสภาพ  เช่น  ยาต้ม
                 >>> ยาที่ได้จากการสกัดสารที่มีอยู่ในพืชมาทำให้บริสุทธิ์ เช่น ควินินที่เป็นยาต้านมาลาเรีย  ที่ได้จากการสกัดเปลือกต้นซินโคน่า

              - จากสัตว์  ได้แก่
                 >>> ยาที่ได้อวัยวะของสัตว์ต่างๆ เช่น ดีงู  เขากวางอ่อน
                >>> ยาที่ได้จากการสกัดจากอวัยวะสัตว์  เช่น  น้ำมันปลา  น้ำมันตับปลา

              - จากแร่ธาตุ  ได้จาก แร่ธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เช่น เกลือไอโอดีนสำหรับในใช้รักษาโรคคอหอยพอก  และดินขาวที่ใช้เป็นส่วนประกอบในยาที่ใช้สำหรับโรคระบบทางเดินอาหาร

          2. จากการสังเคราะห์   เป็นยาส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้มาการสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

 
----------- เลือกบทความในหมวดที่สนใจ -----------
ความรูเกี่ยวกับยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพสุขภาพเพื่อความงาม

 

 

 

 
Home | About Fascino | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2009 | All Rights Reserved | Profascino Co., Ltd.